Svensk Röranalys

OVK

 
Ny ventilation
Service & underhåll
OVK
Paketlösningar
Kanaltätning med Aeroseal

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK - ska göras regelbundet i byggnader där människor vistas. Intervallen kan se olika ut beroende på vilken byggnad det handlar om. Lokaler som t ex förskolor, skolor och vårdhem ska ha en regelbunden kontroll vart tredje år. I flerbostadshus och kontorsbyggnader är intervallet 3–6 år beroende på ventilationssystem. 

En OVK görs alltid innan ett ventilationssystem tas i bruk. Vid de regelbundna kontrollerna som sedan ska göras undersöker man att: 

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Man kontrollerar också att funktionen och egenskaperna i systemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. En undersökning görs också kring vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen under förutsättning att detta inte medför ett försämrat inomhusklimat. 

För varje besiktning skrivs ett protokoll där eventuella fel och brister framgår. Byggnadens ägare får ett exemplar av protokollet samt kommunens byggnadsnämnd. Ett intyg utfärdas också där datum för besiktning samt resultat framgår. Intyget ska sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

Fel och brister som upptäcks vid en OVK ska åtgärdas omgående och det är byggnadens ägare som se till detta. Kommunen övervakar att ägaren sköter sina skyldigheter.

Sök medarbetare

Aktuellt